رمان

دانستنیها/احادیث مذهبی/مقالات/آهنگ هاو....

رمان

دانستنیها/احادیث مذهبی/مقالات/آهنگ هاو....

دانلودآهنگ/دانلودمقاله/مطالبی درباره انتخاب رشته/مطالب طنزآمیز/احادیث مذهبی/آخرین خبرها و.....

تبلیغات

SIMORGHSEVEN.IR

Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران

آخرین نظرات

نویسندگان

تعبیر خواب، حرف ک‏

شنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۳، ۰۶:۲۷ ب.ظ

تعبیر خواب، حرف ک‏


 


تعبیر خواب، حرف ک‏


 
کابل برق
برایت مى‏گوید: اگر در خواب کابل برق ببینید، نشانه‏ى آن است که اخبار خوشایندى به گوشتان مى‏رسد.
کابوس‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب کابوس‏هاى ترسناکى ببینید، بیانگر آن است که در انجام کارى دچار یأس و ناامیدى مى‏شوید.
کابینت‏
برایت مى‏گوید: دیدن کابینت در خواب، نشانه‏ى آن است که موضوعى باعث نگرانى شما مى‏شود.
کاپیتان‏
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که کاپیتان تیمى هستید، نشانه‏ى آن است که در حرفه‏ى خود پیشرفت مى‏کنید.
کاج
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى درخت کاج در خواب، علامت پیروزى و موفقیت است. دیدن درخت کاج خشک شده در خواب، علامت آن است که موضوعى شما را پریشان مى‏کند. اگر در خواب درخت کاج کریسمس را ببینید، به این معنا است که‏ روزهاى خوبى در انتظار شما است.
کاچى‏
محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب ببیند که کاچى با شکر و بادام و کنجد خورد، دلیل که به قدر آن بزرگى و منفعت یابد. اگر به عسل خورد همچنین بود، اگر به ماست و روغن خورد، دلیل که نفع آن کمتر است. اگر بیند کاچى با چیزى ترش خورد، دلیل غم و اندوه است.
کاخ‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب کاخ‏هاى بزرگ و زیبا را ببینید، بیانگر آن است که در حرفه‏ى خود به پست و مقام بالایى دست پیدا مى‏کنید.
کادو
بیتون مى‏گوید: کادو گرفتن در خواب، نشانه‏ى موفقیت و پیروزى است. اگر خواب ببینید که به شخصى کادو مى‏دهید، بیانگر آن است که در کار خود شکست مى‏خورید.
کار
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند کار دنیا مى‏کرد، دلیل که کار آخرتش در نقصان بود. اگر بیند کار آخرت کرد، دلیل که کار آخرتش راست بود. اگر بیند کار دنیاى او راست شده بود، دلیل که اجلش نزدیک است. اگر به خلاف این بیند، دلیل که عمرش دراز بود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر کار دنیایى او برنیامد به غایت نیکو بود.برایت مى‏گوید: کار کردن در خواب، علامت کسب ثروت است. اگر خواب ببینید که کار خود را از دست داده‏اید، بیانگر آن است که به موفقیت مى‏رسید.
کارآگاه
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که بدون آن که مرتکب گناهى شده باشید کارآگاهى از شما بازجویى مى‏کند، بیانگر آن است که در کارتان موفق هستید. اما اگر مشاهده کنید گناهى را مرتکب شده‏اید و کارآگاهى از شما بازجویى مى‏کند، بیانگر آن است که آبروى شما در خطر است.
کارآموز
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که به عنوان کارآموز مشغول به کار هستید، به این معنا است که براى رسیدن به اهداف خود تلاش فراوانى انجام مى‏دهید.
کارت‏
بیتون مى‏گوید: دیدن کارت تبریک در خواب، بیانگر موفقیت و پیروزى است.برایت مى‏گوید: اگر در خواب کارت پستالى دریافت کردید، بیانگر آن است که بى‏جهت خود را امیدوار کرده‏اید.
کارخانه‏
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى کارخانه در خواب، بیانگر موفقیت و پیروزى در انجام کارها است. اگر در خواب یک کارخانه‏ى ویران و خراب ببینید، بیانگر آن است اتفاقات ناگوارى پیش رو دارید.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در کارخانه‏اى مشغول به کار هستید، بیانگر آن است که در حرفه‏ى خود پیشرفت مى‏کنید. اگر خواب ببینید که صاحب کارخانه‏اى هستید، نشانه‏ى آن است که مشغول انجام کارهاى بیهوده‏اى هستید.
کارد
محمد بن سیرین گوید: اگر کسى در خواب بیند کارد در دست داشت و دانست که ملک او است، دلیل که او را پسرى آید. اگر بیند با کارد سلاحى دیگر داشت، دلیل‏بزرگى بود.جابر گوید: اگر در خواب بیند که کارد از غلاف بکشید، دلیل که زنش پسرى آورد. اگر بیند کارد در غلاف بشکست، دلیل که یکى از خویشان او بمیرد. اگر بیند کارد وى زنگ یا عیبى پیدا شد، دلیل بر نقصان مال است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن کارد در خواب بر شش وجه است. اول: صحبت. دوم: فرزند. سوم: ظفر. چهارم: پناه. پنجم: توانایى. ششم: ولایت.
کارفرما
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که کارفرما هستید و بر کار عده‏اى نظارت مى‏کنید، بیانگر آن است که به اهداف خود مى‏رسید. اگر در خواب مشاهده کنید که کارفرمایى بر کار شما نظارت مى‏کند، بیانگر آن است که در کارهایتان نیاز به کمک دیگران دارید.
کار کردن‏
بیتون مى‏گوید: کار کردن در خواب، به این معنا است که براى رسیدن به موفقیت تلاش فراوانى مى‏کنید. اگر در خواب دیگران را مشغول به کار ببینید، بیانگر تغییر و تحولات خوشایند در زندگى است.
کارگاه‏
هانس کورت مى‏گوید: مشاهده کارگاه در خواب، بیانگر توطئه‏ى دشمنان است.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در یک کارگاه ساختمانى مشغول به کار هستید، بیانگر آن است که در انجام کارهایتان موفق مى‏شوید.
کارگر
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب یک کارگر ببینید، علامت آن است که دست به انجام کارهاى بیهوده‏اى مى‏زنید.
کارگردان‏
برایت مى‏گوید: دیدن کارگردان در خواب، نشانه‏ى آشنایى با افراد جدید است. اگر خواب ببینید که کارگردان هستید، نشانه‏ى آن است که به یکى از اهداف خود مى‏رسید.
کارمند
بیتون مى‏گوید: دیدن کارمندى در حال کار، بیانگر دردسر و گرفتارى است.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که با کارمندى دعوا گرفته‏اید، بیانگر وقوع یک اتفاق ناگوار است. اگر خواب ببینید که به کارمندى پول مى‏دهید، نشانه‏ى آن است که متحمل ضرر و زیان مى‏شوید.
کاروان‏
محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند در خواب که با کاروانى در راه بود و اهل کاروان مصلح بودند، دلیل خیر و صلاح است. اگر مفسد بودند، دلیل شر و فساد است.ابراهیم گوید: اگر در خواب بیند که با کاروان به خانه‏ى خود مى‏رفت، دلیل که کارها بر وى گشاده شود، اگر به خلاف این بیند، دلیل بستگى کار بود. اگر بیند با کاروان سواره مى‏رفت و بزرگى تمام داشت، دلیل که نعمتى تمام حاصل کند.
کاروان سرا
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که در یک کاروان سرا هستید، نشانه‏ى ملاقات با دوستانتان است. دیدن کاروان سراى ویران و متروک در خواب، نشانه‏ى جدایى از نزدیکان است.
کاسنى‏
برایت مى‏گوید: دیدن کاسنى در خواب، علامت دردسر و گرفتارى است.
کاسه
محمد بن سیرین گوید: دیدن کاسه‏ى چوبین به خواب، چون خوردنى در وى است، دلیل که از سفر روزى حلال یابد. اگر کاسه را تهى بیند، دلیل بر فروماندگى بود. دیدن کاسه در خواب، دلیل بر خادمى است که بر دست او خیرات برود، اما کاسه‏ى سیمین و زرین چون خوردنى در وى بود. دلیل بر روزى حرام بود و کاسه‏ى قلعى و سفید روى، دلیل بر روزى شبهت زده و کاسه‏ى آبگینه، دلیل بر زن بود.
ابراهیم گوید: اگر بیند در کاسه چیزى خوش بود و بخورد، دلیل بر منفعت است. اگر چیزى ترش بود، دلیل غم و اندوه است و دیدن کاسه‏ى تهى در خواب، دلیل بر فروماندگى و مفلسى است.بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى کاسه‏ى بلورى در خواب، بیانگر آن است که روزهاى خوبى را سپرى خواهید کرد. اگر در خواب کاسه‏ى بلورى شکسته ببینید، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید در یک کاسه‏ى طلایى یا نقره‏اى چیزى مى‏خورید، بیانگر داشتن سلامتى کامل است. اگر خواب ببینید کاسه‏اى هدیه گرفته‏اید، یعنى دچار خوش شانسى مى‏شوید.
کاشتن‏
بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که مشغول کاشتن چیزى در زمین هستید، علامت آن است که در کار خود پیشرفت مى‏کنید.
کاغذ
محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند کاغذ سفید و پاکیزه داشت، دلیل که به قدر آن مال یابد. اگر بیند کاغذ او در آب افتاد یا بسوخت، دلیل نقصان مال است.جابر گوید: اگر در خواب دید کاغذ بسیار داشت، دلیل که در علم و فضل شهرت کند.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن کاغذ بر سه وجه است. اول: مال حلال. دوم: کسب و معیشت. سوم: کام یافتن.بیتون مى‏گوید: دیدن کاغذهاى رنگى در خواب، علامت افراط در تفریحات ولذت‏ها است.برایت مى‏گوید: دیدن کاغذ دیوارى در خواب، علامت تغییرات خوشایند در زندگى است.
کافه‏
بیتون مى‏گوید:دیدن کافه در خواب، بیانگر انجام کارهاى نادرست است. اگر خواب ببینید که در کافه‏اى کار مى‏کنید، علامت آن است که براى موفقیت دست به هر کارى مى‏زنید.
کاکائو
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب کاکائو ببینید، یعنى با افراد نادرستى معاشرت مى‏کنید. برایت مى‏گوید: خوردن کاکائو در خواب، علامت آن است که موضوعى شما را اندوهگین مى‏سازد.
کالسکه‏
بیتون مى‏گوید: کالسکه سوارى در خواب، بیانگر ضرر و زیان مالى است. راندن کالسکه در خواب، بیانگر رفتن به جاهاى جدید است. اگر در خواب مشاهده کنید که در یک کالسکه سقف دارى نشسته‏اید، بیانگر آن است که روزهاى شادى را سپرى خواهید کرد. دیدن کالسکه‏ى بچه در خواب، علامت آشنایى با افراد جدید است.اچ میلر مى‏گوید: اگر خواب ببینید که کالسکه‏اى را به اسب بسته‏اند، نشانه‏ى آن است که اقبال خوبى در انتظار شما است. اگر در خواب مشاهده کنید که کالسکه‏اى را به الاغ بسته‏اند، نشانه‏ى آن است که مشغول انجام کار بیهوده‏اى هستید.
کالسکه‏ران‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب کالسکه‏رانى ببینید، به این معنا است که به سود مالى مى‏رسید.
کامیون‏
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در کامیونى نشسته‏اید، نشانه‏ى آن است که اقبال خوب در انتظار شما است. اگر خواب ببینید که راننده‏ى کامیون هستید، نشانه‏ى آن است که در کارها موفق هستید.
کاناپه‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که بر روى کاناپه‏اى نشسته‏اید، بیانگر آن است که دشمنان قصد دارند به شما آسیب وارد کنند.
کانال‏
برایت مى‏گوید: دیدن کانال در خواب، علامت موفقیت و پیروزى است. ساختن کانال در خواب، نشانه‏ى خوش شانسى است.
کاه‏
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى کاه در خواب، علامت انجام کارهاى بیهوده است. اگر در خواب مشاهده کنید که به حیوانات کاه مى‏دهید، بیانگر آن است که در کارها پیشرفت مى‏کنید.
کاهگل‏
بیتون مى‏گوید: دیدن خانه‏اى کاهگلى در خواب، نشانه‏ى غم و اندوه است.
کاهو
جاحظ گوید: اگر بیند کاهوى شیرین خورد، دلیل اندوه است. اگر کاهو تلخ بود، دلیل بر زیان بود.بیتون مى‏گوید: اگر در خواب کاهو ببینید، بیانگر آن است که بعد از مشکلات به آسایش مى‏رسید. اگر خواب ببینید که کاهو مى‏خرید، بیانگر آن است که دست به کارهاى اشتباهى مى‏زنید. خوردن کاهو در خواب، به این معنا است که سلامتى شما درخطر است.برایت مى‏گوید: دیدن مزرعه‏ى کاهو در خواب، نشانه‏ى داشتن سلامتى کامل است.
کباب‏
بیتون مى‏گوید: دیدن کباب در خواب، به معناى درگیرى و نزاع بین اعضاى خانواده است.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که مشغول درست کردن کباب هستید، به این معنا است که در یک مهمانى دوستانه شرکت خواهید کرد. خوردن کباب در خواب، نشانه‏ى موفقیت در انجام کارها است.
کباب پز
برایت مى‏گوید: دیدن کباب پز در خواب، نشانه‏ى آن است که در کارى دچار مشکل مى‏شوید.
کبریت‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب چوب کبریت ببینید، بیانگر آن است که بر مشکلات غلبه خواهید کرد. روشن کردن کبریت در خواب، بیانگر اتفاقات غیرمنتظره است.
کبک‏
محمد بن سیرین گوید: کبک در خواب، دلیل بر زنى خوب روى باشد یا کنیزکى صاحب جمال. اگر بیند کبکى بگرفت، دلیل که زنى بخواهد یا کنیزکى بخرد. اگر بیند گوشت کبک خورد، دلیل که لباسى به وى بخشند.ابراهیم گوید: اگر بیند گلوى کبک ببرید، دلیل که دخترى را دوشیزگى ببرد.جابر گوید: اگر بیند کبک نر داشت، دلیل بر پسر باشد و کبک ماده، دلیل بر زن و کنیزک موافق است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن کبک بر چهار وجه است. اول: پسر. دوم: دوست. سوم: رامش کار. چهارم: کام دل یافتن.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى کبک در خواب، به معناى آن است که آینده‏ى درخشانى خواهید داشت. کشتن کبک در خواب، به معناى ضرر و زیان مالى است.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید کبکى شکار کرده‏اید، علامت آن است که عده‏اى قصد دارند شما را به دردسر بیاندازند. خوردن گوشت کبک در خواب، علامت آگاهى از مسائل مهم است.
کبوتر
محمد بن سیرین گوید: دیدن کبوتر، دلیل زن است. اگر بیند کبوترى بگرفت یا کسى به وى داد، دلیل که زن خواهد. اگر بیند گوشت کبوتر خورد، دلیل که مال زن خورد. اگر بیند کبوترى را بزد و بیفکند، دلیل که زن را رها کند به سبب سخنى که در حق او بگوید. اگر بیند کبوتر بچگان بسیار داشت، دلیل که از زنان منفعت یابد و بعضى مى‏گویند: دلیل غم بود به سبب زنان.جابر گوید: اگر به خواب بیند کبوترى داشت، دلیل که غایبش از سفر باز آید. اگر بیند کبوترى در خانه او بمرد، همین دلیل است. اگر دید کبوتر بسیار در خانه داشت، دلیل که او را فرزندان بسیار باشند و نیز گویند مال تمام حاصل کند و بهترین کبوتر در خواب سفید و سبز است. اگر زنى کبوتر بیند، دلیل که شوهرى کند و دختران آورد و دیدن کبوتر بازى در خواب، دلیل است بر کارى باطل و کبوتر خانه، دلیل بر ناحق است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن کبوتر بر پنج وجه است. اول: زن. دوم: کنیزک. سوم: مال. چهارم: نامه که از غایب برسد. پنجم: ریاست و گویند دیدن هر کبوترى در خواب، دلیل بر صد درم است که به وى رسد.بیتون مى‏گوید: دیدن لانه سازى کبوتران در خواب، علامت آن است که روزهاى خوبى را سپرى خواهید کرد. دیدن کبوتر مرده، علامت غم و اندوه است. شنیدن صداى کبوتران در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات خوشایند است. شکار کردن کبوتر در خواب، بیانگر آن است که رفتار بدى با اطرافیان دارید.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که به کبوترى غذا مى‏دهید، بیانگر آن است که یکى از دوستان خود را ملاقات مى‏کنید. خرید و فروش کبوتر در خواب، علامت داشتن‏لحظات لذت بخش است.
کت‏
بیتون مى‏گوید: پوشیدن کت در خواب، بیانگر آن است که در انجام کارى نیاز به کمک دارید. دیدن کت کهنه و پاره در خواب، بیانگر جدایى از دوستان است.برایت مى‏گوید: دیدن کت رسمى مردانه در خواب، علامت گرفتارى و دردسر است. دیدن کت نیم تنه در خواب، علامت آشنایى با افراد جدید است. پوشیدن کت و شلوار سیاه در خواب، نشانه‏ى بیمارى است.
کتاب‏
محمد بن سیرین گوید: اگر کسى در خواب بیند کتابى مى‏خواند، دلیل که راه دین گزیند و کارهاى بسته بر وى گشاده شود. اگر بیند کتاب اخبار بر حدیث مى‏خواند، دلیل که مقرب پادشاه شود. اگر بیند کتاب فقه مى‏خواند، دلیل که از ناکردنى باز ایستد. اگر بیند اصول مى‏خواند، دلیل که به کارى مشغول شود و فایده‏ى دینى یابد.ابراهیم گوید: اگر کتاب شعر مى‏خواند، دلیل که کارى کند و مردمان او را ملامت نمایند. اگر دید کتاب حساب مى‏خواند، دلیل که همواره اندوهگین شود. اگر افسانه و مضاحک مى‏خواند، دلیل که غیبت مردم کند و رسوا شود.هانس کورت مى‏گوید: کتاب خواندن در خواب، بیانگر موفقیت و پیشرفت است. اگر خواب ببینید که مشغول خواندن کتاب‏هاى کهنه و قدیمى هستید، بیانگر آن است که باید در انجام کارهایتان دقت داشته باشید. مشاهده‏ى کتاب احکام در خواب، بیانگر رسیدن به مقامات بالا است. مطالعه‏ى کتاب جغرافى در خواب، نشانه‏ى رفتن به جاهاى مختلف است.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که مشغول نوشتن کتاب هستید، یعنى براى مدتى در زندگى دچار مشکل مى‏شوید. خریدن کتاب در خواب، علامت پیشامدهاى خوشایند است. خواندن کتاب مقدس در خواب، نشانه‏ى آن است که روزهاى خوبى را سپرى خواهید کرد.
کتابخانه‏
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى کتابخانه در خواب، بیانگر آن است که موضوعى موجب ناراحتى شما مى‏شود.برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که در کتاب خانه‏اى حضور دارید، بیانگر آن است که به موفقیت مى‏رسید.
کتاب فروشى‏
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى کتاب فروشى در خواب، علامت موفقیت در انجام کارها است.
کتان‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن کتان در خواب مال حلال است. اما منفعت آن کمتر از پنبه است و پوشیدن جامه کتان، دلیل مبارک است. اگر بیند تخم کتان مى‏خورد، دلیل که مال تمام حاصل کند.بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى پارچه‏ى کتان در خواب، به معناى آن است که روزهاى خوشى در انتظار شما است. پوشیدن لباسى از کتان در خواب، به معناى کسب ثروت است.
کتب خطى‏
بیتون مى‏گوید: دیدن کتاب‏هاى خطى در خواب، بیانگر ضرر و زیان است.
کترى‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب کترى ببینید، بیانگر آن است که مسئولیت سنگینى بر دوش شما مى‏گذارند. دیدن کترى سیاه و کثیف در خواب، به معناى شکست در انجام کارها و دیدن کترى نو و روشن در خواب، به معناى موفقیت در انجام کارها است. مشاهده‏ى کترى شکسته در خواب، به این معنا است که دچار مشکل مى‏شوید.
کتف‏
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: دیدن کتف به خواب، دلیل آهستگى مردم است و زینت و جمال. اگر دید کتف او قوى است و درست، دلیل است بر زیادتى زینت او. اگر به خلاف این بیند، دلیل است که حق مردم در گردن او بود و بعضى مى‏گویند: اگر در خواب بر کتف خود موى بیند، دلیل که از جایى که خبر ندارد مال یابد.
کتک زدن‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که بچه‏اى را کتک مى‏زنید، به این معنا است که رفتار بدى با اطرافیان دارید. اگر خواب ببینید که شخصى شما را کتک مى‏زند، به این معنا است که در محیط خانواده دعوا و نزاع صورت مى‏گیرد.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که شخصى را کتک مى‏زنید، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.
کتیبه‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب کتیبه‏اى ببینید، بیانگر آن است که موضوعى شما را غمگین مى‏سازد.
کتیرا
محمد بن سیرین گوید: دیدن کتیرا به خواب، دلیل آن که به قدر آن مال از بخیلى بستاند.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن کتیرا در خواب بر سه وجه است. اول: فضله‏ى مال. دوم: نفع اندک. سوم: کار خیر با منفعت.
کدو
محمد بن سیرین گوید: اگر دید در خانه او کدو رسته بود به وقت خود، دلیل که جاه و نعمتش افزوده شود. اگر بیمار این خواب را ببیند شفا یابد. اگر بنده بیند آزاد شود. اگر کافر بیند مسلمان شود. اگر مسافر بیند به وطن باز رسد. اگر فاسقى بیند توبه کند.جابر گوید: اگر دید کدوى پخته داشت و خورد، دلیل که حاجتش روا شود و توفیق طاعت یابد.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن کدو در خواب بر سه وجه است. اول: عز و جاه. دوم: مال و نعمت. سوم: نظام کارها.برایت مى‏گوید: دیدن کدو در خواب، به این معنا است که دوستانتان هنگام نیاز از شما حمایت مى‏کنند. اگر خواب ببینید که کدو مى‏خورید، به این معنا است که سلامتى شما در خطر است.
کراوات‏
برایت مى‏گوید: دیدن کراوات در خواب، بیانگر آشنایى با افراد جدید است. اگر خواب ببینید که کراوات پاره و کهنه‏اى بسته‏اید، بیانگر آن است که دچار دردسر و گرفتارى مى‏شوید.
کرباس‏
اصفهانى گوید: جانورى است که به تازى او را برص خوانند و دیدن وى در خواب، دلیل بر مردى است که در میان مردم فساد اندازد.
کرسى‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن کرسى به خواب، علم است.ابراهیم گوید: دیدن کرسى به خواب، دلیل احاطت و قدرت حق تعالىاست جابر گوید: تأویل کرسى به خواب، دلیل بر امامى مطیع و زاهدى به کمال یا پادشاهى عادل است.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن کرسى به خواب بر شش وجه است. اول: عدل. دوم: انصاف. سوم: عز و شرف. چهارم: مرتبت. پنجم: ولایت. ششم: بلندى قدر و جاه. اگر دید در آسمان بر کرسى نشسته بود، دلیل که کارش بالا گیرد و به مرادها برسد و به میان خلایق عزى و مکرم گردد، اما کرسى که درودگران تراشیده‏اند، دلیل زن بود و هر نیک و بد که در او بیند به زن باز گردد.
کرفس‏
محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب دید کرفس بى‏وقت خورد، دلیل که غمگین و مستمند شود و بعضى گویند: اگر کرفس دید و نخورد اندوه کمتر بود.بیتون مى‏گوید: دیدن کرفس در خواب، به این معنا است که به اهداف خود مى‏رسید. دیدن کرفس فاسد و گندیده در خواب، به معناى جدایى از نزدیکان است اگر خواب ببینید که کرفس مى‏خورید، نشانه‏ى آن است که روزهاى خوبى در انتظار شما است.
کرکس‏
محمد بن سیرین گوید: اگر کسى به خواب دید کرکسى داشت، دلیل که از پادشاه نیکى بیند و استخوان گوشت او همین، دلیل است.
کرگدن‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب کرگدن ببینید، بیانگر آن است که مشکلات فراوانى پیش روى شما است. کشتن کرگدن در خواب، علامت پایان مشکلات است.
کرم‏
بیتون مى‏گوید: دیدن کرم در خواب، بیانگر آن است که دشمنان قصد نابودى شما را دارند. اگر خواب ببینید که کرم‏ها روى تنتان مى‏خزند، بیانگر آن است که مرتکب اشتباهاتى مى‏شوید. اگر در خواب کرم ابریشم ببینید، علامت آن است که در کارتان موفق مى‏شوید. دیدن کرم ابریشم مرده، بیانگر ضرر و زیان است. اگر در خواب کرم درختى ببینید، نشانه‏ى آن است که با افراد نادرستى همنشین مى‏شوید.اچ میلر مى‏گوید: دیدن کرم خاکى در خواب، نشان‏دهنده‏ى پیدا کردن یک دوست خوب است. اگر خواب ببینید که از کرم خاکى براى ماهیگیرى استفاده مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که در تصمیم‏گیرى دچار تردید مى‏شوید.
کره‏
بیتون مى‏گوید: خوردن کره تازه و سالم در خواب، علامت پیروزى و موفقیت است.خرید و فروش کره در خواب، علامت سود مالى است.
برایت مى‏گوید: دیدن کره در خواب، بیانگر آن است که یکى از اسرارتان بر ملا مى‏شود. خوردن کره‏ى فاسد در خواب، بیانگر آن است که اطرافیان رفتار ناشایستى با شما دارند.
کره اسب
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى کره اسب در خواب، نشان دهنده‏ى موفقیت در انجام کارها مى‏باشد.
کره‏ى زمین‏
برایت مى‏گوید: دیدن کره‏ى زمین در خواب، بیانگر آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید. اگر خواب ببینید که مشغول مطالعه‏ى کره‏ى زمین هستید، بیانگر آن است که در زمینه‏ى علمى پیشرفت خواهید کرد.
کرى‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن کرى به خواب دلیل بر تباهى دین است و نامراد در دنیا. قوله تعالى: «صم بکم عمى فهم لا یرجعون» (بقره، 18)ابراهیم گوید: دیدن کرى به خواب، دلیل بر بینایى است و بستگى کارها. اگر کرى دید که شنوا شد، دلیل که کارهاى بسته بر وى گشاده شود به مراد رسد.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن کرى بر چهار وجه است. اول: درویشى. دوم: تباهى. سوم: غم و اندوه. چهارم: بستگى کارها.محمد بن سیرین گوید: دیدن کرى به خواب دلیل بر مردى منافق است. بعضى مى‏گویند: فتنه و مصیبت است.
کریستال‏
برایت مى‏گوید: دیدن کریستال در خواب، بیانگر همنشینى با افراد درست کار است. دیدن کریستال شکسته در خواب، بیانگر آن است که مرتکب اشتباهى مى‏شوید.
کژدم (عقرب)
محمد بن سیرین گوید: دیدن کژدم به خواب، دلیل بر دشمنى ضعیف است. اگر بیند کژدم او را بگزید، دلیل که دشمنى او را سخنى سخت گوید، چنان که غمگین شود. اگر دید کژدمى را بکشت، دلیل که بر دشمن ظفر یابد.ابراهیم گوید: اگر دید کژدمى داشت و مردم را مى‏گزید، دلیل که بد مردم را بگوید. اگر دید کژدمى به خرمى خورد، دلیل که دشمن با او فساد کند.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن کژدم در خواب بر سه وجه است. اول دشمن. دوم: حاسد. سوم: سخن چین.
کسوف‏
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى کسوف در خواب، نشانه‏ى آن است که موضوعى باعث پریشانى و نگرانى شما مى‏شود.
کسى را خفه کردن‏
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که شخصى را خفه کرده‏اید، به این معنا است که دچار مشکل و گرفتارى مى‏شوید.
کشاورزى‏
برایت مى‏گوید: کشاورزى در خواب، علامت موفقیت در انجام کارها مى‏باشد. اگر در خواب شخصى را مشغول کشاورزى ببینید، بیانگر آن است که در زندگى شانس مى‏آورید.
کشتارگاه‏
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى کشتارگاه در خواب، علامت ضرر و زیان است.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در یک کشتارگاه مشغول به کار هستید، بیانگر آن است که آبروى شما در خطر است.
کشت جو
بیتون مى‏گوید: کاشتن جو در خواب، نشان‏دهنده‏ى سعادت و خوشبختى است.
کشتزار
محمد بن سیرین گوید: دیدن کشتزار در خواب چون معروف بود، دلیل بر فرزند است. اگر دید کشتزارى درود، دلیل که بعضى مردم آن جا کشته شوند.حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر دید در کشتزارى معروف بود، دلیل که عملى کند که دین و دنیاى او را نیک بود و اگر دید در میان کشتزارى مى‏رفت، دلیل که به عزا رود.
جابر گوید: اگر بیند آتش در کشتزار افتاده بود و بسوخت، دلیل قحط است. اگر در خواب کشتزارى بیند و نداند که از کیست، دلیل بر زیان بیننده است.بیتون مى‏گوید: اگر در خواب کشتزارى ببینید، بیانگر آن است که زندگى خوب و راحتى خواهید داشت.
کشتن‏
محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند که او را بکشتند، دلیل که عمرش دراز شود. اگر دید کسى را بکشت بى آن که سرش را از تن ببرید، دلیل که منفعتى بدان کس رساند.ابراهیم گوید: اگر دید او را گروهى بکشتند، دلیل منفعت است. اگر دید شخصى او را بکشت به ظلم، دلیل که بیننده مظلوم است و حق تعالى کسى را به او بگمارد تا مکافات آن باز کند. قوله تعالى: «ثم بغى لینضرنه الله» (حج، 60)
جابر گوید: اگر دید فرزند خود را بکشت، دلیل که روزى حلال یابد. قوله تعالى: (و لا تقتلوا اولادکم من نحن نرزقکم)
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر دید ستورى یا جانورى یا چیزى دیگر را بکشت، دلیل که بر خصم غالب شود.بیتون مى‏گوید: اگر در خواب شخصى را ببینید که کسى را مى‏کشد، بیانگر آن است که دست به کارهاى اشتباه مى‏زنید. کشتن جانوران درنده در خواب، بیانگر رسیدن به مقامات بالا است.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که حیوانى را مى‏کشید، نشانه‏ى آن است که بیمارى شما را تهدید مى‏کند.
کشتى‏
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: دیدن کشتى در خواب، دلیل غم و اندیشه است. خاصه که از کشتى بیرون نیاید و در دریا فروماند.
محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب دید کشتى بود و به سلامت بیرون آمد، دلیل که از غم‏ها برهد. قوله تعالى: «فنجیناه و من معه فى الفلک». (یونس، 73). اگر دید کشتى او بشکست، دلیل مصیبت است. اگر دید در میان دریا کشتى‏ها و قماش مى‏رفت، دلیل به سفر رود و مال بسیار حاصل کند. قوله تعالى: «و له الجوار المنشئات فى البحر کالاعلام». (رحمن، 24). اگر بیند در کشتى بود و کشتى ایستاده است، دلیل که در سفر مقیم شود.ابراهیم گوید: اگر بیند در کشتى نشست و بادى سخت برآمد و کشتى را براند، دلیل است از غم‏ها فرج یابد. اگر بیند کشتى بایستاد و از همه سوى موج به کشتى مى‏آمد، دلیل است به غمى گرفتار شود.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن کشتى در خواب بر هفت وجه است. اول: فرزند. دوم: پدر. سوم: زن. چهارم: مرکب. پنجم: ایمنى. ششم: عیش. هفتم: توانگرى.
هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب کشتى ببینید، به این معنا است که تغییر و تحولاتى در زندگى پیش رو دارید. اگر خواب ببینید که یک کشتى در حال غرق شدن است، بیانگر اتفاقات ناگوار است. دیدن کشتى بخار در خواب، بیانگر آن است که به زودى به مسافرت خواهید رفت. اگر در خواب کشتى جنگى ببینید، نشانه‏ى آن است که در موقعیتى نامساعد قرار مى‏گیرید. دیدن کشتى در خواب، نشان‏دهنده‏ى بدشانسى است.
کشتى گرفتن‏
محمد بن سیرین گوید: اگر دید که با کسى کشتى گرفت و او را بینداخت، دلیل که‏حالش نیکو شود و بر آن کس ظفر یابد.
برایت مى‏گوید: کشتى گرفتن در خواب، علامت آن است که با شخصى درگیر خواهید شد.
کشف‏
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که چیزى کشف کرده‏اید، بیانگر آن است که از مسائل مهمى آگاهى مى‏یابید.
کشمش‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند کشمش داشت و بخورد، دلیل است به قدر آن منفعت بیند. اگر بیند کشمش به کسى داد، دلیل است راحتى به وى رساند.ابراهیم گوید: اگر در خواب بیند کشمش به خروار در خانه بود، دلیل است مال تمام حاصل نماید.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن کشمش در خواب بر سه وجه است. اول: منفعت. دوم: مال حلال. سوم: کسب و معیشت.بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که کشمش مى‏خورید، به این معنا است که در کارهاى خود موفق هستید.برایت مى‏گوید: دیدن کشمش در خواب، به معناى آن است که در موقعیت مناسبى قرار گرفته‏اید.
کشو
بیتون مى‏گوید: دیدن کشویى مرتب و تمیز در خواب، علامت آشنایى با افراد جدید است. اگر در خواب مشاهده کنید که در کشو به دنبال چیزى مى‏گردید، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.برایت مى‏گوید: دیدن کشویى خالى در خواب، بیانگر آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند.
کشیش‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب کشیشى ببینید، علامت آن است که موضوعى شما را اندوهگین مى‏سازد.
کعبه‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن کعبه در خواب خلیفه بود بر آن کس که کعبه قبله او بود و هر زیادت و نقصان که در آن بیند، دلیل بر خلیفه بود. اگر بیند که طواف کعبه مى‏کرد، دلیل بر صلاح دین او بود و از خلیفه فایده یابد. اگر بیند که احرام بسته بود و روى در کعبه داشت، دلیل به زیادتى صلاح او بود. اگر بیند که سراى او کعبه بود و مردم آن جا را زیارت مى‏کردند، دلیل که امانت مردم کند و حرمت یابد.جابر گوید: اگر پادشاهى در خواب بیند که به کعبه رفت، دلیل که از جانب حق تعالى بزرگیش زیاده گردد. اگر بیند که کعبه بیفتاد و بسوخت، دلیل که حال خلیفه تباه گردد. اگر بیند که در کعبه بود، دلیل که از شر دشمن ایمن گردد. «و من دخله کان امنا» (آل عمران، 97). اگر بیند که روى به حجرالاسود نهاد، دلیل که حج بگذارد. اگر بیند که بر بام کعبه بود، دلیل که بیننده بدمذهب بود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن کعبه در خواب بر چهار وجه بود. اول: خلیفه. دوم: امام. سوم: ایمان. چهارم: ایمنى.
کفاش‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب کفاشى را مشغول به کار ببینید، دلالت بر آن دارد که باید دقت بیشترى در کارهایتان داشته باشید.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که کفاش هستید، نشانه‏ى آن است که بر مشکلات غلبه خواهید کرد.
کف بینى‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب براى شخصى کف‏بینى کنید، نشانه‏ى آن است که در انجام کارتان موفق خواهید بود. اگر در خواب مشاهده کنید که کسى براى شماکف‏بینى مى‏کند، به این معنا است که اطرافیان رفتار بدى با شما دارند.
کفتار
محمد بن سیرین گوید: دیدن کفتار در خواب، دلیل بر زنى زشت و پلید بود. اگر بیند که کفتارى در خانه‏ى او بسته بود، دلیل که زنى زشت بخواهد و دزدیدن کفتار در خواب هیچ نباشد.بیتون مى‏گوید: اگر در خواب کفتارى ببینید، نشانه‏ى آن است که دچار مشکل و گرفتارى مى‏شوید. اگر در خواب مشاهده کنید که کفتارى به شما حمله مى‏کند، به این معنا است که دشمنان قصد دارند شما را نابود سازند.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که کفتارى را کشته‏اید، به این معنا است که از خطر نجات مى‏یابید.
کف دریا
محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب کف دریا بیند، دلیل منفعت بود از بزرگى.بیتون مى‏گوید: دیدن کف دریا براى زنان، بیانگر افراط در لذات دنیوى است.
کفرگویى‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که کفر مى‏گویید، به این معنا است که رفتار بدى با اطرافیان خود دارید. اگر در خواب شخصى را ببینید که کفر مى‏گوید، به این معنا است که مورد سوءظن دیگران قرار مى‏گیرد.
کفش‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن کفش در خواب، دلیل زن بود. اگر بیند که کفش نو در پاى کرد، دلیل که زنى بخواهد یا کنیزکى بخرد. اگر در خواب کفش خود را سیه بیند، دلیل که آن زن توانگر بود. اگر کفش را سبز بیند، دلیل که آن زن مستوره بود. اگر کفش را سرخ بیند، دلیل که آن زن معاشر بود. اگر زرد بیند، دلیل که آن زن بیمارگونه بود.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن کفش در خواب بر هفت وجه بود. اول: زن.دوم: خادم. سوم: کنیزک. چهارم: قوت. پنجم: معیشت. ششم: مال. هفتم: سفر. و دیدن کفش در خواب، دلیل بر مردى بود که میراث قسمت کند.بیتون مى‏گوید: کفش خریدن در خواب، به معناى تغییر و تحولات خوشایند در زندگى است. پوشیدن کفش کثیف و پاره در خواب، به این معنا است که باید در رفتار خود با دیگران دقت بیشترى داشته باشید. اگر خواب ببینید که کفش‏هاى خود را گم کرده‏اید، به این معنا است که از یکى از دوستان خود جدا مى‏شوید. اگر در خواب کفش چوبى ببینید، به این معنا است که شخصى به شما خیانت مى‏کند. پوشیدن کفش‏هاى میخ‏دار در خواب، علامت درگیرى و نزاع است.
اچ میلر مى‏گوید: پوشیدن کفش راحت در خواب، به معناى موفقیت در انجام کارها است. اگر خواب ببینید که کفشى پیدا کرده‏اید، به این معنا است که دوستى خوب پیدا مى‏کنید. اگر خواب ببینید که کفشتان تنگ است، علامت آن است که دچار مشکل مى‏شوید. دیدن کفش روفرشى در خواب، علامت رفاه و آسایش در زندگى است.
کفن‏
محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند که از بهر مرده کفن مى‏ساخت و آن کس معروف بود، دلیل رنج و بلا بود. اگر بیند که کفن از مرده بکند، دلیل که در دنیا طرف آن مرده جوید. اگر بیند که او مردگان را کفن مى‏کند، دلیل که از مرده مال حرام به دست آورد، اگر بیننده مفسد بود، منافق باشد و بد دین.بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى کفن در خواب، علامت وقوع اتفاقات ناگوار است. اگر در خواب جسدهاى کفن‏پوشى ببینید، یعنى دچار بدشانسى مى‏شوید.
کلاغ‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن کلاغ، دلیل بر مردى فاسق بود و بدعهد. اگر بیند که کلاغى داشت، دلیل که او را با چنین مردى صحبت افتد.ابراهیم گوید: اگر ببیند که کلاغى شکار کرد، دلیل که به حیله مال مردم بستاند. اگر کلاغ را دید که شاخ آواز داد و بانگ کرد، دلیل که زحمت او از سفر بود.بیتون مى‏گوید: اگر در خواب کلاغى ببینید، به این معنا است که موضوعى باعث‏ناراحتى شما مى‏شود. دیدن کلاغ مرده در خواب، به این معنا است که سلامتى شما در خطر است.برایت مى‏گوید: دیدن کلاغى در حال پرواز در خواب، نشانه‏ى وقوع اتفاقات ناگوار است. شنیدن غار غار کلاغ در خواب، نشانه‏ى شنیدن اخبار نامطلوب است.
کلاه‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن کلاه به خواب عز و جاه بود به قدر و قیمت کلاه. اگر بیند که کلاه او گوشه بر سر داشت، دلیل عمل بود از قبل پادشاه.حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر بیند که کلاه در سر داشت، دلیل بر خیر دین بود. اگر بیند که دستار بر سر کلاه نهاده بود، دلیل که راز خود را از مردم پنهان دارد. اگر بیند که کلاه ابریشمین در سر داشت، دلیل خیر بود. اگر بیند کلاه زرین در سر داشت، دلیل مال بود. اگر کلاه را از مروارید بیند، دلیل که عزیز گردد. اگر کلاه را آهنین بیند، دلیل که از پادشاه قوت یابد.اصفهانى گوید: اگر بیند که کلاه خونین بر سر داشت، دلیل که خود را در پیش مردم عزیز پندارد و سخن‏هاى محال گوید.جابر گوید: اگر این بیند که کلاه تابستان، به زمستان بر سر داشت، دلیل که کام دل یابد. و اگر به خلاف این بیند، دلیل که به مراد نرسد.ابراهیم گوید: اگر در خواب بیند که کلاه سیاه بر سر داشت، اگر در بیدارى داشته باشد، دلیل منفعت بود. اگر بیند که کلاه از سر او بیفتاد، دلیل است در غم افتد. اگر بیند که کلاه از سر او برگرفتند، دلیل که از جاه بیفتد. اگر کلاه نو بر سر داشت، دلیل که مرتبه او زیاد گردد. اگر کهنه بیند به خلاف این باشد. اگر بیند که کلاه سفید بر سر داشت، دلیل دین پاک بود.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن کلاه در خواب بر شش وجه بود. اول: ولایت. دوم: ریاست. سوم: بزرگى. چهارم: عزیزى. پنجم: مقدار. ششم: منزلت. و دیدن کلاه‏دوز در خواب، دلیل بر مردى کاردان بود که خدمت بزرگان کند.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که کلاه به سر دارید، به این معنا است که پول فراوانى به دست مى‏آورید. گم کردن کلاه در خواب، به معناى شکست در انجام‏کارها مى‏باشد. مشاهده‏ى کلاه نخى در خواب، بیانگر آن است که با دوستان خود روزهاى خوشى را سپرى خواهید کرد.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که کلاهتان را باد مى‏برد، نشانه‏ى آن است که موقعیت مناسبى را از دست مى‏دهید. اگر در خواب کلاهى را روى آب شناور ببینید، بیانگر آن است که یکى از اطرافیان دست به خودکشى مى‏زند. دیدن کلاه حصیرى در خواب، نشانه‏ى مشکلات در امور عاشقانه است.
کلاه‏خود
بیتون مى‏گوید: دیدن کلاه‏خود در خواب، به معناى آن است که مشکلات فراوانى پیش رو خواهید داشت.
کلاه‏گیس‏
بیتون مى‏گوید: دیدن کلاه‏گیس در خواب، دلالت بر غم و اندوه دارد. گم کردن گلاه‏گیس در خواب، نشانه‏ى آن است که مورد اهانت قرار مى‏گیرید. برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که کلاه‏گیسى بر سر گذاشته‏اید، به این معنا است که دچار یأس و ناامیدى مى‏شوید.
کلبه‏
بیتون مى‏گوید: دیدن کلبه‏اى زیبا در خواب، نشانه‏ى سعادت و خوشبختى است.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در کلبه‏اى زندگى مى‏کنید، به این معنا است که مسؤولیت سنگینى بر دوشتان مى‏گذارند.
کلم‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن کلم در خواب، دلیل منفعت است از قبل زنان و پخته وى به تأویل، بهتر از خام بود. اگر دید که کلم خورد، دلیل است از زنش منفعت یابد.بیتون مى‏گوید: اگر در خواب کلم سبز ببینید، بیانگر آن است که شخصى به شما خیانت مى‏کند.
برایت مى‏گوید: خوردن کلم در خواب، بیانگر آن است که از انجام کارهاى زیاد خسته شده‏اید. اگر خواب ببینید که مشغول کاشتن کلم هستید، به این معنا است که از زندگى خود راضى هستید.
کلنگ‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن کلنگ در خواب، دلیل بر مردى غریب و درویش است. اگر بیند کلنگى بگرفت، دلیل است با مردى غریب پیوندد و از یکدیگر منفعت یابند. اگر بیند کلنگ بسیار داشت، دلیل است بر گروهى غریبان مهتر شود. اگر بیند بر کلنگى نشسته بود، دلیل است به سفرى رود. اگر بیند در خانه کلنگ داشت دلیل است زنش درویش شود.هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب کلنگ ببینید، به این معنا است که شخصى قصد دارد تا به شما صدمه وارد کند.
کلوچه‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن کلوچه در خواب، دلیل بر عیش خوش بود و مال بسیار. اگر بیند که کلوچه مى‏خورد، دلیل است مال حاصل کند. اگر بیند که کلوچه در دهان نهاد و نتوانست خورد، دلیل است مال او از دیگران بود.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن کلوچه در خواب بر چهار وجه است. اول: مال حلال. دوم: روزى فراخ. سوم: نعمت بسیار. چهارم: عیش خوش.بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که مشغول پختن کلوچه هستید، به این معنا است که باید در انجام کارهایتان دقت بیشترى داشته باشید. خوردن کلوچه در خواب، به معناى موفقیت در انجام کارها مى‏باشد.
کلید
محمد بن سیرین گوید: دیدن کلید، دلیل بر مردى بود گشاینده‏ى کارها و ظفر یافتن بر دشمن. اگر بیند که کلید بسیار داشت، دلیل است که بزرگى یابد. قوله تعالى: «له مقالید السموات و الارض». (شورى، 12)حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر در خواب بیند که کلید آهنین داشت، دلیل قوت بود. اگر کلید مسین داشت یا برنجین، دلیل است که سخنش گیرا شود. اگر کلید را چوبین بیند، دلیل که منفعت آن کمتر بود. اگر بیند که کلید سیمین داشت یا زرین، دلیل که مال حاصل کند.جابر گوید: اگر بیند که قفل را نتوانست گشود و کلید ضایع شد، تأویلش به خلاف این است. اگر بیند که به کلید قفل گشود، دلیل است که زن خواهد و کنیزک خرد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن کلید در خواب بر هشت وجه است. اول: بشارت. دوم: فرج از غم. سوم: شفا از بیمارى. چهارم: یافتن مراد. پنجم: قوت دین. ششم: گذاردن حاجت. هفتم: اجابت دعا. هشتم: علم.بیتون مى‏گوید: گم کردن کلید در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. اگر در خواب مشاهده کنید که با کلیدى درى را قفل مى‏کنید، به این معنا است که در کارتان موفق خواهید بود. دیدن کلید شکسته در خواب، به معناى غم و اندوه است.برایت مى‏گوید: دیدن کلید در خواب، بیانگر شنیدن اخبار مهم است. پیدا کردن کلید در خواب، نشانه‏ى آن است که باید دقت بیشترى در انجام کارهایتان داشته باشید.
کلید برق‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب کلید برقى ببینید، به این معنا است که اتفاقات ناگوارى پیش رو خواهید داشت. اگر در خواب کلید برق خراب و شکسته‏اى ببینید، نشانه‏ى مشکلات و گرفتارى است.
کلیسا
محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند که در کلیسا شد و سوى قبله‏ى اسلام نماز کرد، دلیل که توبه از گناه کند و دینش قوى شود به سبب آن که کلیسا جاى عبادت است.بیتون مى‏گوید: اگر در خواب کلیسایى را در نقطه‏اى دور و یا محلى مخروبه ببینید، نشانه‏ى غم و اندوه است. اگر در خواب مشاهده کنید که شخصى مانع ورود شما به کلیسا مى‏شود، به این معنا است که خطرى شما را تهدید مى‏کند.
اچ میلر مى‏گوید: دیدن کلیسایى بزرگ و زیبا در خواب، بیانگر تلاش فراوان براى رسیدن به آرزوهاى خود است.
برایت مى‏گوید: دیدن کلیسا در خواب، بیانگر آن است که با شخصى درگیر خواهید شد. اگر خواب ببینید که در کلیسایى مشغول عبادت هستید، به این معنا است که به آروزهاى خود دست مى‏یابید. اگر خواب ببینید که کلیسایى آتش گرفته، نشان‏دهنده‏ى آن است که قدم در راه‏هاى نادرست مى‏گذارید.
کلیه‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب کلیه‏ى خود را مشاهده کنید، به این معنا است که سلامتى شما در خطر است. اگر خواب ببینید کلیه‏ى شما دچار مشکل شده است، به این معنا است که دچار ضرر مالى مى‏شوید.
کمان‏
محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند که تیر و کمان داشت، دلیل که از سفر فایده یابد. اگر بیند کسى کمان به او داد، دلیل است او را پسرى آید یا برادر. اگر بیند از کمان تیر انداخت، دلیل که سخن حق و باطل گوید. اگر بیند کمان به کسى داد یا فروخت و یا ضایع شد، دلیل که از زن جدا شود.ابراهیم گوید: اگر بیند که به دست تیر و کمان ساخت، دلیل است کارش ساخته شود. اگر دید کمان را فروخت و درم بستد، دلیل است درم را بر دین اختیار نماید. اگر در بهاى کمان جنسى بستد، دلیل است مرادش حاصل شود. اگر دید کمان را در کمان‏دان نهاد، دلیل است از دنیا برود. اگر دید کمان نو و پاکیزه داشت، دلیل که کردار نیکو نماید قوله تعالى: «فکان قاب قوسین او ادنى».حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن کمان در خواب بر شش وجه است اول: سفر. دوم، فرزند. سوم: زن. چهارم: قوت. پنجم: اعمال نیکو. ششم: مردم دوست بودن.برایت مى‏گوید: اگر در خواب کمان ببینید، به این معنا است که تلاش مى‏کنید تا زندگى خوبى داشته باشید. اگر در خواب با کمانى تیراندازى کنید، به این معنا است که در حرفه‏ى خود پیشرفت مى‏کنید. دیدن کمان پولادى در خواب، علامت آن است که‏روزهاى خوبى پیش رویتان است.
کمانچه‏
بیتون مى‏گوید: دیدن کمانچه در خواب، بیانگر شادى و نشاط در محیط خانواده است.
کمد
بیتون مى‏گوید: دیدن کمدى تمیز و مرتب در خواب، علامت داشتن لحظات لذت‏بخش است. دیدن کمدى کثیف و نامرتب در خواب، بیانگر غم و اندوه است. اگر در خواب کمد کوچکى ببینید، بیانگر آشنایى با افراد جدید است.
برایت مى‏گوید: خریدن کمد در خواب، بیانگر شنیدن اخبار جدید است. اگر خواب ببینید که در کمدى را باز مى‏کنید، به این معنا است که خطرى شما را تهدید مى‏کند.
کمدین‏
بیتون مى‏گوید: دیدن کمدین در خواب، به معناى انجام کارهاى بیهوده است.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که کمدین دارید، به این معنا است که کارى انجام مى‏دهید که مورد خنده‏ى دیگران قرار مى‏گیرید.
کمربند
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند کمرى بر میان بسته بود، دلیل است به قدر و قیمت کمر مال یابد و نیز، دلیل است پشت و پناه او از فرزندان است. اگر بیند کمر مرصع بر میان بسته بود، دلیل است به قدر و قیمت آن کمر مال یابد و نیز گویند فرزندى آورد که محتشم قبایل بود.
ابراهیم گوید: اگر در خواب بیند کمرى مى‏انداخت، دلیل است مال و حشمت یابد و عمرش دراز بود. اگر بیند کمر بگسست یا ضایع شد، تأویل آن زیان بود.
جابر گوید: اگر در خواب بیند شمشیر مرصع داشت، دلیل است مهترى یابد. اگر بیند کمر و شمشیر را به کسى داد، دلیل که از بهر پادشاه سفرى کند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن کمر در خواب بر شش وجه است. اول: منفعت. دوم: فرزند. سوم: بزرگى. چهارم: عمر دراز. پنجم: مراد. ششم: پاکى دین.
بیتون مى‏گوید: دیدن کمربند زیبا و گران قیمت در خواب، به معناى به دست آوردن ثروت است. اگر در خواب مشاهده کنید که کمربند نویى بسته‏اید، به این معنا است که باید در انتخاب دوست دقت کنید تا دچار زیان نشوید. دیدن کمربند پاره در خواب، نشان‏دهنده‏ى انجام کارهاى نادرست است.
برایت مى‏گوید: دیدن کمربندى از طلا در خواب، نشان‏دهنده‏ى موفقیت در انجام کارها مى‏باشد. اگر خواب ببینید که کمربند خود را گم کرده‏اید، به این معنا است که باید در کارها احتیاط بیشترى داشته باشید. پیدا کردن کمربند در خواب، بیانگر آن است که کارى انجام مى‏دهید تا دیگران به شما اعتماد کنند. دیدن کمربند کهنه در خواب، بیانگر انجام کارهاى بیهوده است.
کمک‏
اچ میلر مى‏گوید: اگر خواب ببینید که به شخصى کمک مى‏کنید، به این معنا است که اطرافیان به هنگام نیاز از شما حمایت خواهند کرد
کنار
محمد بن سیرین گوید: دیدن کنار در خواب، دلیل مالى بود که بى‏غش بود. گویند که میوه‏ى آدم در بهشت کنار بود. اگر بیند کنار خورد، دلیل که مال حلال یابد.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن کنار در خواب، دلیل مال حلال است و روزى فراخ.
کنجد
محمد بن سیرین گوید: دیدن کنجد در خواب، مالى حلال بود که هر روز زیاده شود. اگر بیند کنجد بسیار داشت، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند.
کنجکاو
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید آدم کنجکاوى هستید، به این معنا است که اطرافیان هیچ توجهى به شما ندارند.
کند ذهن‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب افراد کندذهنى را ببینید، به این معنا است که دچار غم و اندوه مى‏شوید.
کنده‏ى درخت‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب کنده‏ى درختى ببینید، به این معنا است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.
کندوى‏
محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب دید کندوى عسل داشت، دلیل که از زنان مرادش حاصل شود و مال حلال یابد.برایت مى‏گوید: اگر در خواب کندو ببینید، دلالت بر آن دارد که از زندگى خود راضى هستید. دیدن کندوى شکسته در خواب، بیانگر بدشانسى است.
کنسرت‏
بیتون مى‏گوید: شرکت کردن در یک کنسرت، بیانگر موفقیت در انجام کارها مى‏باشد. اگر در خواب مشاهده کنید کنسرتى همراه با باله اجرا مى‏شود، به این معنا است که دچار ضرر و زیان مى‏شوید.برایت مى‏گوید: شنیدن صداى کنسرت در خواب، بیانگر آشنایى با یک هنرمند است.هانس کورت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در کنسرتى شرکت کرده‏اید، به این معنا است که در حرفه‏ى خود پیشرفت چشم‏گیرى مى‏کنید.
کنسرو خوراکى‏
برایت مى‏گوید: خوردن کنسرو در خواب، بیانگر انجام کارهاى خسته‏کننده است.
کنه‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن کنه در خواب، دلیل عیال است. اگر بیند کنه اندامش را مى‏خورد، دلیل که به قدر آن مالش تلف شود. اگر دید بر تن چهارپایان او کنه بود، دلیل که مردم را از چهارپایان او فایده بود.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن کنه در خواب بر سه وجه است. اول: عیال. دوم: خدم. سوم: مال. اگر دید کنه را مى‏کشت دلیل بر نقصان این سه چیز است. اگر دید کنه را از خود مى‏انداخت، دلیل که چیزى پنهان به او رسد و از آن متفکر شود.بیتون مى‏گوید: دیدن کنه در خواب، بیانگر ضرر و زیان مالى است. کشتن کنه در خواب، نشان دهنده‏ى آن است که عده‏اى قصد آزار شما را دارند.
کنیزک‏
ابراهیم گوید: دیدن کنیزک در خواب مال است. اگر کنیزک بخرید، دلیل که مالى یابد. اگر دید بفروخت، دلیل بر نقصان مال است.
کوتوله‏
بیتون مى‏گوید: دیدن کوتوله‏ها در خواب، بیانگر شادى و نشاط است. اگر در خواب کوتوله‏ى زشتى ببینید، به این معنا است که موضوعى شما را پریشان و ناراحت مى‏کند.
کوچه‏
بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در کوچه‏اى سرگردان شده‏اید، به این معنا است که با افراد نابابى معاشرت دارید.برایت مى‏گوید: دیدن کوچه در خواب، بیانگر داشتن لحظات شاد است. اگر خواب ببینید که کوچه‏اى را جارو مى‏کنید، به این معنا است که اتفاق ناگوارى پیش رو دارید.
کود
بیتون مى‏گوید: دیدن کود در خواب، به معناى منفعت و سود مالى است.برایت مى‏گوید: دیدن کود حیوانى در خواب، به معناى خوش شانسى است. دیدن کود مایع در خواب، علامت آن است که دچار مشکل مى‏شوید.
کودکى‏
محمد بن سیرین گوید: اگر کسى در خواب بیند کودک شده بود، دلیل غم و اندوه است. زیرا که کودک صلاح از فساد نداند و نیز گویند کارش ضعیف بود.ابراهیم گوید: دیدن کودک خوب روى، دلیل فرشته است و کودک زشت روى، دلیل مال است. اگر مردى در خواب بیند کودکى را شیر مى‏داد، دلیل است او را زندان کنند.بیتون مى‏گوید: دیدن کودکان در حال بازى، بیانگر موفقیت در انجام کارها مى‏باشد. دیدن کودکان زیبا در خواب، به معناى سعادت و خوشبختى است. اگر خواب ببنید که فرزندتان مرده و یا مریض است، به این معنا است که خطرى شما را تهدید مى‏کند. دیدن کودکان غمگین در خواب، به معناى توطئه‏ى دشمنان است. اگر خواب ببینید که کودکى را سر راه گذاشته‏اند، به این معنا است که دچار مشکل و گرفتارى مى‏شوید.
کور
بیتون مى‏گوید: دیدن افراد کور در خواب، بیانگر آن است که شخصى به کمک شما نیاز دارد. اگر در خواب مشاهده کنید که کور شده‏اید، به این معنا است که دچار گرفتارى مى‏شوید.
کورنومتر
هانس کورت مى‏گوید: اگر خواب ببینید کورنومتر دارید، به این معنا است که باید غرور خود را کنار بگذارید. دیدن کورنومتر خراب و شکسته در خواب، بیانگر مشکلات و گرفتارى‏ها است.
کوره‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب کوره‏ى روشنى ببینید، به این معنا است که به سعادت مى‏رسید. دیدن کوره‏ى خاموش در خواب، به معناى مشکلات در محیط خانوادگى است. اگر در خواب مشاهده کنید که درون کوره‏اى مى‏افتید، به این معنا است که در کارتان دچار شکست مى‏شوید. دیدن کوره‏ى زغال سنگ در خواب، بیانگر غلبه بر مشکلات است.برایت مى‏گوید: دیدن کوره‏ى آجرپزى در خواب، بیانگر آن است که علاقه‏اى به شغل خود ندارید.
کوزه‏
محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند کوزه از سفال داشت، دلیل که کنیزکى حاصل کند. اگر از مس سفید یا روى بیند، دلیل بر خادم بود. اگر بیند که از کوزه آب خورد، دلیل که با کنیزکى جمع شود.جابر گوید: اگر بیند که کوزه بشکست، دلیل که کنیزک بمیرد کوزه در خواب، دلیل مال و نعمت است. اگر بیند که کوزه زرین یا سیمین داشت، دلیل که مال تمام حاصل کند. اگر آهنین بیند، دلیل بر مال اندک است که بیابد.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن کوزه در خواب بر نه وجه است. اول: زن. دوم: خادم. سوم: کنیزک. چهارم: قوام دین. پنجم: صلاح تن. ششم: عمر دراز. هفتم: مال. هشتم خیر و برکت. نهم: میراث از قبل زنان. و دیدن کوزه آویز، به تأویل زنى بزرگ‏زاده و مال‏دار است.بیتون مى‏گوید: اگر در خواب کوزه‏هایى پر از آب ببینید، به این معنا است که به سعادت مى‏رسید. خریدن کوزه در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها مى‏باشد.برایت مى‏گوید: اگر در خواب کوزه‏اى خالى ببینید، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود و دیدن کوزه‏ى شکسته در خواب، علامت مشکلات است.
کوزه‏گر
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب کوزه‏گرى ببینید، نشانه‏ى آن است که در کارتان موفق و پیروز خواهید بود.
کوسه ماهى‏
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى کوسه ماهى در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. اگر در خواب کوسه ماهى مرده ببینید، بیانگر آن است که بر مشکلات غلبه خواهید کرد.
کوفته (غذا)
برایت مى‏گوید: خوردن کوفته در خواب، بیانگر داشتن رفاه و آسایش در زندگى است. اگر خواب ببینید که مشغول درست کردن کوفته هستید، بیانگر آن است که به شما تهمت مى‏زنند.
کوکاکولا
بیتون مى‏گوید: نوشیدن کوکاکولا در خواب، بیانگر آن است در انجام کارى افراط مى‏کنید.
کوک زدن‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید مشغول کوک زدن لباس خود هستید، بیانگر آن است که دچار دردسر مى‏شوید.
کوله‏پشتى‏
بیتون مى‏گوید: دیدن کوله‏پشتى در خواب، بیانگر انجام تفریحات و لذت‏ها است. دیدن کوله پشتى کهنه و پاره در خواب، بیانگر وجود مشکلات است.
کولى‏
بیتون مى‏گوید: دیدن کولى‏ها در خواب، بیانگر ضرر و زیان است. اگر در خواب مشاهده کنید کولى فال شما را مى‏گیرد، به این معنا است که در کارى دچار شکست مى‏شوید.
کوه
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر کسى در خواب خود را بر سر کوهى بیند، دلیل است در پناه بزرگى رود. اگر بیند کوه از جاى برکند، دلیل که بزرگى را شکست دهد. اگر بیند در کوهى مقام بساخت، دلیل که مقرب پادشاه شود.جابر گوید: اگر بیند کوهى بجنبد، دلیل که بزرگى از آن دیار رنجور شود. اگر بیند کوهى مى‏کند و بر وى آسان است، دلیل که کسى چیزى به وى دهد. اگر بیند بر کوه قاف نشسته است، دلیل است اجلش نزدیک بود. اگر در خواب خود را به کوه طور بیند، دلیل است معتقد پادشاه شود. اگر بر کوه لسان بیند، دلیل است با علما صحبت دارد.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن کوه در خواب بر پنج وجه است. اول: پادشاهى. دوم: دلیرى. سوم: ظفر یافتن. چهارم: بلندى. پنجم: رئیسى. اگر بیند بر کوه نتوانست شدن، دلیل نامرادى است.محمد بن سیرین گوید: دیدن کوه در خواب، دلیل مال بود که به حیله به دست آید. اگر بیند که در کوه پنهان شد و راه بیرون آمدن نداشت، دلیل که او را به حیله در کارى اندازند و از آن کار به دشوارى خلاصى یابد.ابراهیم گوید: اگر بیند کوه مى‏کند، دلیل که با مردم حیله کند. اگر بیند در کوهى است و بیرون نتوانست آمدن، دلیل که در کارى بماند و خلاصى نیابد.بیتون مى‏گوید: بالا رفتن از کوه در خواب، بیانگر رسیدن به مقامات بالا مى‏باشد. اگر خواب ببینید که نمى‏توانید از کوه بالا بروید، بیانگر آن است که در انجام کارى دچار مشکل مى‏شوید. اگر خواب ببینید که از کوه پرت مى‏شوید، بیانگر آن است دچار یأس و ناامیدى مى‏شوید.اچ میلر مى‏گوید: پایین آمدن از کوه در خواب، نشانه‏ى آن است که بعد از مشکلات‏روزهاى خوبى را پیش رو دارید. اگر در خواب کوهى را در حال فروریختن ببینید، بیانگر آن است که بیمارى شما را تهدید مى‏کند. دیدن کوهستان در خواب، بیانگر درگیرى و نزاع است. اگر خواب ببینید که به کوه‏هاى آلپ سفر کرده‏اید، به این معنا است که دچار خوش شانسى مى‏شوید. اگر در خواب کوه یخى شناور در آب ببینید، بیانگر آن است که دچار مشکل مى‏شوید.
کوه پیمایى‏
برایت مى‏گوید: کوه پیمایى در خواب، به معناى موفقیت در انجام کارها است.
کهیر
بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که بدنتان کهیر زده، به این معنا است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. اگر در خواب مشاهده کنید که بدن فرزندتان کهیر زده است بیانگر آن است که فرزندتان در سلامتى کامل به سر مى‏برد.
کیسه‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند کیسه‏ى درم و دینار یافت، دلیل است به قدر آن معیشت و روزى بر وى فراخ شود. اگر کیسه را تهى بیند، تأویل به خلاف این است و بعضى گویند: اجلش نزدیک است.جابر گوید: اگر در خواب کیسه خود را دریده بیند دلیل است راز او آشکار شود. اگر دید کیسه‏ى دریده را دوخت، دلیل که رازش پوشیده بماند.ابراهیم گوید: اگر بیند کیسه با درم ضایع شد، دلیل است کسى آن را پند دهد و نشنود. اگر بیند کیسه‏ى او گشوده بود و درم‏ها بریخت، دلیل است از خصومت برهد.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن کیسه‏ى تهى در خواب بر سه وجه است. اول: تن مردم. دوم: راز پنهان. سوم: درویشى.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که کیسه‏اى خالى پیدا مى‏کنید، به این معنا است که در کارى ناامید مى‏شوید. دیدن کیسه‏اى پر از پول در خواب، بیانگر وقوع پیشامدهاى خوشایند است.
کیف‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب کیف پولى ببینید، بیانگر آن است که در کارتان موفق هستید. دیدن کیف پول کهنه در خواب، بیانگر انجام کارهاى دشوار است. اگر در خواب کیف چرمى ببینید، بیانگر آن است که از شغل خود ناراضى هستید. دیدن کیف دستى پر از پول در خواب، بیانگر رسیدن به آرزوهاى خود مى‏باشد.برایت مى‏گوید: دیدن کیف پول خالى در خواب، بیانگر داشتن لحظات لذتبخش است. اگر خواب ببینید که کیف خود را گم کرده‏اید، به این معنا است که دچار مشکل مى‏شوید. اگر خواب ببینید که کیف پولى پیدا مى‏کنید، بیانگر آن است که اوقاتى خوش خواهید داشت.
کیک‏
برایت مى‏گوید: خوردن کیک در خواب، بیانگر آن است که با شخصى دیدار خواهید کرد. اگر خواب ببینید که در حال پختن کیک هستید، بیانگر آن است که در انجام کارى افراط مى‏کنید.
کینه‏توزى‏
بیتون مى‏گوید: کینه‏توزى در خواب، علامت توطئه‏ى دشمنان است.


 
کابل برق
برایت مى‏گوید: اگر در خواب کابل برق ببینید، نشانه‏ى آن است که اخبار خوشایندى به گوشتان مى‏رسد.
کابوس‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب کابوس‏هاى ترسناکى ببینید، بیانگر آن است که در انجام کارى دچار یأس و ناامیدى مى‏شوید.
کابینت‏
برایت مى‏گوید: دیدن کابینت در خواب، نشانه‏ى آن است که موضوعى باعث نگرانى شما مى‏شود.
کاپیتان‏
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که کاپیتان تیمى هستید، نشانه‏ى آن است که در حرفه‏ى خود پیشرفت مى‏کنید.
کاج

نظرات  (۳)

سلام 
ممنون از حضورت 
با اسم رمان لینک شدی 
اگه میشه وب اصلیمو لینک کن 
rade-pa.ir
به اسم ( rade-pa )


سلام 
 تو rade-pa.ir
لینک شدی 
۲۹ مرداد ۹۳ ، ۰۹:۰۳ سیدمحسن علوی
سلام
لینک شدید..

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی